Verkostoidu

Tule vaihtamaan ajatuksia ja tietoa sekä solmimaan uusia ystävyyssuhteita avoimessa ilmapiirissä.

Energisoi

Osallistu yhteisiin meditaatioihin, saat voimaa ja energiaa samalla kun autat Maapalloamme ja sen kaikkia asukkaita.

Tutustu

Ole utelias tutustumaan Maapallon ulkopuoliseen elämään ja moniin kätkettyihin salaisuuksiin.

Kyseenalaista

Kuuntele aina sisäistä ohjaustasi ja käytä erottelukykyä valinnoissasi. Niin mekin teemme!

Arvoisat kanssamatkaajat!

Aika ajoin meidän on hetki katsoa taaksemme ja suunnitella tulevaisuuden täsmennyksiä maalliseen matkaamme Uuden Tietoisuuden Virrassa, omaa arvomaailmaamme silmällä pitäen. Kaiken aikaa muutosten tuulet puhaltavat koko solaarisessa järjestelmässämme. 
Erityisesti koemme sen paineena Maa-planeetallamme. 
Entinen ”tuttu ja turvallinen” aikansa ollut energiavoima ei enää kanna. 
Tulevaisuutemme yksilönä ja kansakuntana, on enemmän tai vähemmän määrittelemätöntä. Ainoastaan oma sisäinen intuitiomme ja henkinen vahvuutemme tulee olemaan varmin tapa selviytyä monenmoisesta ”puun takaa” tulevista yllätyksistämme elämässämme. 
Monet jo toimivatkin Korkeimman Itsensä ohjauksen virrassa Sieluunsa ja ovat persoonatasollakin valmiit kuuntelemaan AJATTOMAN AJAN VIISAUTTA. 
Jokaisella meillä ja myös Sinullakin (mielipiteistäsi huolimatta) ON jotakin erityistä tietotaitoa annettavanaan aikamme ihmiskunnalle! Tule siis rohkeasti joukkoomme luomaan YHDISTYVÄN VOIMAN KENTÄSSÄ, Uuden Tietoisuuden Virtaa, aikakauden yhteisessä tehtävässämme, hädässään olevalle planeettajärjestelmällemme. 
Tehkäämme YHTEISEN NOSTEEN VOIMASSA kaikki se, mitä ajallisena, rajallisena ja vajavaisena Maan kehossa olevana sieluna voimme toteuttaa. 
Tähtitieto Ry jatkaa Kalevin elämäntyön yli 30 v sitten avaamaa ”tuoda teoriaa käytäntöön” – linjaa universaalihenkisyyden lähestymistavan tehotoimintalinjaa. 
Jäsenenä saat alennuksia tapahtumiemme osallistumismaksuista. Joitakin tilaisuuksia on osallistumisessa rajattu vain jäsenille, koska silloin käsitellään monia sellaisia asioita jotka ovat monella tavalla tilannekohtaisesti luottamuksellisia. Nauhoitettu Webinaari, (tehty yhdessä Tampereen Ufo ry:n kanssa) Valo Elämän Yhdistäjänä – kirjan teemojen pohjalta, kuuluu jäsenetuna tämän vuoden jäsenmaksunsa maksaneille. Joten jo yksistään tämä on 10 € arvoinen.  
Kesäisin järjestettävä PUHDISTUSSAUNA – erikoistapahtuma on niin ikään tarkoitettu vain jäsenille. 

Kohti Kosmista Kansalaisuutta, kirja-arviointi Dan Soback

Mitä planeetallamme tällä hetkellä tapahtuu ja miksi? Miten käytännössä kulkea tasapainoisella tavalla henkisen kasvun polkua alati monimutkaistuvassa ja useiden ristiriitaisten voimien täyttämässä maailmassa? Entä miten voin itse kasvaa kohti viisasta Kosmista kansalaisuutta paitsi oman henkilökohtaisen kehitykseni, myös ihmiskunnan laajemman tietoisuuden edistämisen hyväksi? Muun muassa näihin kysymyksiin tarjoaa ajatuksia, näkökulmia ja pohdintoja Kalevi Riikosen ja useiden muiden kirjoittama teos, Kohti Kosmista Kansalaisuutta. 

Kalevi Riikonen on Suomen tunnetuimpia kontaktihenkilöitä sekä pitkän elämäntyön henkisen kasvun ja ufo-kosmisten asioiden parissa tehnyt elämäntapayrittäjä. Kohti Kosmista Kansalaisuutta on hänen viides teoksensa ja toinen osa uudesta kolmen kirjan sarjasta. Kirja toimii paitsi yhteenvetona Kalevin omasta henkisestä polusta ja sen keskeisistä opetuksista, myös kokoelmana muiden kirjoittajien näkemyksiä maailmamme ilmiöistä ja ihmisenä kasvamisen ydinteemoista. 

Kohti Kosmista Kansalaisuutta pitää sisällään monenlaista tarkastelutasoa ja teemaa. Kirja alkaa Kalevin oman elämänpolun kuvauksesta siihen liittyvine vaiheineen ja haasteineen, erityisesti henkisen elämäntapayrittäjän näkökulmasta. Tästä siirrytään laajempaan yhteiskunnallisen ja planetaarisen muutoksen tutkiskeluun, jossa eri kirjoittajien voimin tuodaan esille mm nykyisen rahajärjestelmän, teknologisen kehityksen, poliittisen koneiston sekä muiden valtarakenteiden kipukohtia ja kehitystarpeita. Loppuosan pääpainona on eri kirjoittajien omien elämäntarinoiden kautta löytää käytännön työvälineitä henkilökohtaisen kehittymisen tukemiseen mm hyvän ruokavalion, aktiivisen energiatyöskentelyn ja numerologisen itsetuntemuksen kautta. 

Jokaiselle siis varmasti löytyy teoksesta jotakin itselle resonoivaa, samalla kun toiset kappaleet saattavat jäädä vieraammiksi. Kaiken kaikkiaan kirja ei pakota omaksumaan mitään, mutta tarjoaa syötteitä monesta eri asiasta ja niiden välisistä yhteyksistä. Eri näkökulmien kautta kokonaisuus maailmamme nykytilasta sen siunauksineen ja puutteellisuuksineen alkaa kuitenkin hiljalleen hahmottua lukijalle. Eri elämäntarinoiden kautta henkisen polun kokonaiskuva sen valoineen ja varjoineen sekä keskeisine oivalluksineen jäsentyy. 

Parasta tässä teoksessa on, että se onnistuu siinä, missä niin valitettavan moni nykyaikainen henkisyyteen keskittyvä kirja epäonnistuu: tasapainoisen ja aikuismaisen henkisyyden kuvaaminen! Valitettavan usein uushenkisyyden kenttä on nykyään joko pelkästään henkisyyden paperiin käärittyä itsekkyyden palvontaa - vain oman onnellisuuden ja varallisuuden maksimointia vähät välittäen muiden hyvinvoinnista - tai sitten sellaista hetkellisten tunneimpulssien ohjaukseen palaavaa, unenomaiseen passiivisuuteen vaivuttavaa ja tosiasioilta silmiä ummistavaa lähestymistapaa, josta Kalevikin käyttää kirjan yhdessä luvussa nimitystä "vaaleanpunainen rakkauspuuro". 

Molemmathan näistä edellä mainituista suuntauksista olivat juuri niitä ansoja ja epätasapainotiloja, joista todelliset henkiset mestarit ja tietäjät ovat kautta aikojen henkisen polun kulkijoita varoitelleet. Onneksi tämä kirja kantaa ytimessään edelleen ikiaikaisia kypsän henkisyyden ymmärryksiä: pyrkimystä Totuuteen ja korkeiden ideaalien ilmentämiseen, järjen ja tunteen tasapainoista liittoa, myös muista kuin vain itsestään välittämistä, moraalista toimintaa viisauden ohjaamana, sekä kokonaisuuden kasvua edistävälle palvelutehtävälle omistautumista myös silloin kun se ei ole välttämättä helppoa tai tuota itselle maallista mainetta ja materiaa. Tämä teos toimii Valonkantajana sille koko ajan vahvistuvalle uuden tietoisuuden virtaukselle, joka pyrkii jälleen tasapainottamaan nykyisenkaltaisen vahvasti tuotteistetun uushenkisyyden epätasapainotiloja ja vääristymiä. 
Kirja edustaa muutoinkin vahvasti uuden ajan energialaatuja. Tämä näkyy muun muassa siinä, että kyseessä ei ole perinteinen yhden henkilön argumentaatio. 

Pikemminkin voisi sanoa niin, että Kalevin oma keskeinen viesti luo teokselle yhtenäisen alustan, johon muut kirjoittajat sitten yhdistyvät, kukin heille luontaisella tyylillään ja viestillään. Tällaisessa muodossaan kirja ilmentää koko yhteiskuntaamme tällä hetkellä vahvasti muokkaavaa muutosvoimaa ja tietoisuuden evoluutiota: siirtymää yhden auktoriteetin tarjoamista kyseenalaistamattomista totuuksista kohti yhdessä rakennettua näkemystä maailman tilasta ja henkisestä kasvusta sen eri ulottuvuuksineen. Jo pelkältä toteutustavaltaan teos siis ilmentää omaa ydinviestiään ja uuden ajan henkisyyden keskeistä luonnetta: yhdessä luomista ja itseohjautuvaa ryhmän kautta tapahtuvaa työskentelyä. 

Eri kirjoittajien toisistaan poikkeavat tyylit ja maailmankuvat voivat luonnollisesti tuoda ahdistuksensa sellaiselle, joka odottaa valmista ja yksiselitteistä kaavaa omalle kasvulle tai maailman tapahtumille. Kypsään henkisyyteen kasvaminen vaatii kuitenkin aina omaa ajattelua ja sen kautta tapahtuvaa asioiden pintaa syvempää omaksumista. Ja yksi tämän teoksen keskeinen anti on juuri siinä, että se tarjoaa lukijalle eri ikkunoita jäsentää maailmassamme ja itsessämme tapahtuvia - joskus hyvinkin ristiriitaisilta vaikuttavia asioita - ja jättää tila oman tulkinnan muodostumiselle. Oman ajattelukyvyn ja erottelutaidon harjoittaminen onkin välttämätön edellytys jokaiselle, joka mielii kasvamaan omassa henkisyydessään. Tämä on myös yksi Kalevin ja tämän teoksen keskeisistä viesteistä aikamme henkisen tien kulkijoille.

 Monimuotoisuudestaan huolimatta kirjan punainen lanka on kuitenkin kirkas: tasapainoiseen ja aikuismaiseen vastuuseen kasvaminen! Jokaisen kirjoittajan tekstistä huokuu syvä huoli siitä, että ihmiskunta elää edelleen hyvin passiivisessa ja vastuuta välttelevässä tilassa suhteessa omaan kehitykseensä, muihin ihmisiin ja toisten elollisten olentojen hyvinvointiin. Henkinen kasvu on mahdollista vasta kun heräämme terveellä tavalla vastuuseen paitsi omasta elämästämme, myös kokonaisuuden hyvinvoinnista. Tämä aikuismaiseen henkisyyteen kasvaminen on väistämätön kriteeri yksilöllisellä ja yhteisöllisellä matkallamme kohti Kosmista kansalaisuutta. 

Nona Lahti-Röyskö on tehnyt erinomaista työtä kirjan visuaalisen ilmeen ja taiton suhteen. Visuaalinen ilme on ammattimainen ja kirjan eri kuvat ja kaaviot puhuttelevat jo itsessään. Suurempi sisennys olisi ehkä tuonut lukukokemukseen vielä lisää ilmavuutta ja selkeyden tunnetta. Kaiken kaikkiaan yleisilme on kuitenkin erittäin miellyttävä ja huolella toteutettu. 

Suosittelen tätä kirjaa niille, jotka uskovat kaiken takana olevaan kauniiseen Suureen Suunnitelmaan ja sen johdatukseen, mutta jotka eivät kuitenkaan myöskään pelkää kohdata ja käsitellä maailmassamme edelleen vallitsevaa puutteellisuutta, epätasa-arvoa ja pimeyttä. Suosittelen tätä kirjaa niille, joille todellinen henkinen kehitys - viisaudessa ja myötätunnossa kasvaminen - on aidosti tärkeämpää kuin pelkkä "vaaleanpunaisessa rakkauspuurossa" lilluminen. Ja luonnollisesti suosittelen tätä teosta kaikille niille, joille olemassaolon kosmiset ulottuvuudet ja matka kohti laajempaa ymmärrystä tuntuvat itselle tärkeiltä teemoilta.

Copyright Tähtitieto ry 2019, all rights reserved.
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
Evästeiden tiedot
Tämä verkkosivu voi käyttää evästeitä verkkosivujen toiminnan parantamiseksi. Voit estää evästeiden käytön oman selaimesi asetuksissa. Käyttäessäsi verkkosivujamme hyväksyt myös evästeiden käytön.
OK, ymmärrän